Feedback
 

Vilkår for anvendelse af Malerbasen.dk (Bygmester)

§ 1. Ejerforhold

Malerbasen.dk ejes og drives af:

 

Base 3

Gammel Mønt 19 A, 2. og 3. sal

DK-1117 København K.

E-mail: info@base3.dk

Cvr: 26 36 52 52

 

§ 2. Meddeleser.

Alle meddelelser vedrørende disse vilkår skal ske til: info@base3.dk

 

§ 3. Generelt.

En malervirksomheden skal være medlem arbejdsgiverforeningen Danske Malermestre for at kunne have en profil, og købe bygherrekontaktoplysninger på malerbasen.dk.

 

Når man har en aktiv profil på Malerbasen.dk, accepterer man de i § 1-11 nævnte vilkår. Man benævnes herefter som "Bygmester" og profilen benævnes "bygmesterprofil".

 

Malerbasen.dk er en formidligshjemmeside mellem etablerede malermestre (Bygmestre) og forbrugere/kundeemner mm. Herefter kaldet "Bygherre". Konceptet bygger på at Bygmester med en aktiv profil på malerbasen.dk gratis kan gennemse og vurdere alle aktive opgavebeskrivelser i databasen. Alle opgaverbeskrivelser er egenhændigt oprettet af bygherreemner der søger hjælp fra bygmestre.

 

Finder man som Bygmester en opgavebeskrivelse interessandt, kan man købe og betale for kontaktoplysningerne enkeltvis, når man er logget ind. Hvis man ønsker at slippe for de mange små faktura, kan man vælge at indbetaler et andet valgfrit beløb til Malerbasen.dk der så omgøres til Credits. Disse credits kan efterfølgende anvendes til at købe udvalgte bygherreemners kontaktoplysninger. (Se også § 6. Betaling og forudbetaling).

 

Malerbasen.dk er alene kontaktformidler mellem Bygmester og Bygherre. Som følge heraf, er Malerbasen.dk ikke juridisk ansvarlig for ukorrekte oplysninger, fejl eller mangler i indholdet af oplysninger der fremgår af den enkelte Bygherres opgavebeskrivelser, adresseangivelser, mail adresse mm. Malerbasen.dk kan ikke gøres ansvarlig for kvaliteten af udbudte opgaver, konverteringsrater mm. Malerbasen.dk kan endvidere ikke gøres ansvarlig for eventuelle misforståelser eller lignende mellem Bygmester og Bygherre.

 

Det er en forudsætning for at oprette en Bygmesterprofil på malerbasen.dk, at Bygmester oplyser en gyldig e-mail adresse der dagligt benyttes og læses af bygmester. Meddelelser fra Malerbasen.dk som Bygmester modtager pr. e-mail til den af Bygmester opgivne e -mailadresse, har samme retsvirkning, som hvis denne meddelelse var modtaget med post. Bygherre har alene ansvaret for at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Malerbasen.dk til den af Bygmester opgivne e-mailadresse. Ved ændring af Bygmesters e-mail adresse skal bygmester straks rette dette i sin profil via sit log-in.

 

Bygmester får sin egen offentligt tilgængelige profilside på malerbasen.dk hvor oplysninger som fx. bygmesters egen virsomhedsbeskrivelse, virksomhedsnavn, logo, kundebedømmelser og kundeudtalelser vil fremgå. På denne måde får bygmester sin referencehistorik samlet et sted der frit kan anvendes i virksomhedens salgsarbejde fremover. Siden vil også fremme virksomhedens eget site såfremt der linkes imellem disse, da google ligge høj vægt på links i mellem indholdsrelaterede sites.

 

Der må under ingen omstændigheder af Bygmesters profilside fremgå synlige kontaktoplysninger som eksempelvis webadresser, telefonnumre, e-mail adresser og lignende, da dette direkte kan undegrave malerbasens.dks forretningsmodel. Såfremt dette sker, vil dette blive anset for aftalebrud fra Bygmesters side, hvilket kan få den kosekvens at Bygmester bliver slettet og udelukket fra Malerbasen.dk.

 

Malerbasen.dk kan til enhver tid, afvise at optage uønskede Bygmestre på malerbasen.dk. Dette kan fx ske ved en generel meget dårlig kundetilfredshed. (Se også § 7, Rating).

 

§ 4. Personlige oplysninger

Ved at benytte Malerbasen.dk indvilger Bygmester i, at Malerbasen.dk indsamler, overfører, lagrer og bruger Bygmesters personlige oplysninger på en server placeret indefor den Europæiske Union (EU). Bygmester er ansvarlig for, at Bygmesters brugeroplysninger er nøjagtige. Bygmester er endvidere ansvarlig for at beskytte sine oplysninger omkring sin profil, herunder adgangskode mm. Såfremt Bygmesters adgangskode mm. er blevet misbrugt eller der er fare herfor, bør Bygmester straks ændre adgangskode i profilen mv.

 

§ 5. Samarbejdsophør

Malerbasen.dk kan til enhver tid og uden varsel, afbryde samarbejdet ved at deaktivere en bygmesterprofil. Dette kan fx ske, hvis bygmesters generelle kundetilfredshedsvurdering falder markant. (Se endvidere § 7. Rating.)

 

Malerbasen.dk accepterer ikke at ydelser tilbydes udført uden faktura og momsafregning. Såfremt dette sker, vil dette blive anset for aftalebrud fra Bygmesters side, hvilket kan få den kosekvens at Bygmester bliver slettet og udelukket fra Malerbasen.dk

 

 

Bygmester kan ligeledes til enhver tid og uden varsel vælge periodevist eller tidsubestemt at indstille samarbejdet ved selv at deaktivere sin profil på malerbasen.dk.

 

Bygmester har pligt til at deaktivere sin profil, såfremt bygmester ikke længere er momsregistreret, på lovlig vis kan udføre opgaver/drive forretning, eller blot ikke længere er aktiv på området.

 

Bygmester kan ikke ved deaktivering af profil eller samarbejdsophør af anden årsag, få tilbagebetalt ubrugte forudbetalte beløb, som denne har indbetalt til Malerbasen.dk.

 

De indsamlede data vil hidstå i vores database efter deaktivering, for fremtidig reference.

 

§ 6. Betaling og forudbetaling (credits)

Finder man som Bygmester en opgavebeskrivelse interessandt, kan man købe og betale for kontaktoplysningerne enkeltvis, når man er logget ind. Man kan dog også vælge at forudbetale et andet valgfrit beløb, hvis man gerne vil undgå mange små faktura. Dette beløb omgøres så til Credits.

 

Denne slags forudbetaling på Malerbasen.dk er omfattet af lov nr. 385 af 25. maj 2009 (Lov Om Betalingstjenester) jf. lovens kapitel 10 om forudbetalte betalingssurrogater. Ved betalingssurrogat forstås et elektronisk system i det omfang dette kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser uden at det udgør en betalingstjeneste. Ved et forudbetalt betalingssurrogat forstås betalingsurrogater som Bygmester alene kan anvende i det omfang der forud for anvendelsen af betalingssurrogatet er sket indbetaling af midler som registreres hos Malerbasen.dk og som Bygmester kan disponere over, uden at der dog er tale om en indlånskonto eller lignende.

 

Malerbasen indestår for at betalingssurrogatet altid er sikkert og velfungerende. Endvidere sikrer Malerbasen.dk for betalingssurrogatets gennemsigtighed, frivillighed, beskyttelse mod misbrug samt fortrolighed om brugernes anvendelse af betalingssurrogatet. Malerbasen.dk træffer løbende de juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som er nødvendige, for at betalingssurrogatet er sikkert og velfungerende.

 

Betalingssurrogatets værdi kan ikke overstige DKK. 3000,-.Der er ikke mulighed for automatisk optankning af betalingssurrogatet.

 

Ud over de af Nets fastsatte transaktionsgebyrer ved brug af betalingskort, kræves der ikke gebyrer af nogen art for anvendelse af Malerbasen.dk.

 

Ved betaling på malerbasen.dk kan du anvende følgende korttyper: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron og JCB. Ved betaling med kreditkort er du sikret via en SSL (Secure Socket Layer) kryptering. SSL er din sikkerhed for at dine kortoplysninger forbliver fortrolige og derved ikke kan misbruges. Hverken Malerbasen.dk eller dets ejer Base 3, har ikke adgang til disse oplysninger.

 

Når betalingstransaktionen er gennemført sendes der en meddelelse fra Malerbasen.dk via Bygmesters angivne e-mail adresse, så Bygmester som betaler kan identificere betalingstransaktionen, herunder tidspunkt for betaling, ydelse mm. (kvittering.)

 

§ 7.Kundetilfredshed (Rating)

Malerbasen.dk måler Bygmesters kunders tilfredshed via spørgeskemaer der fremsendes ca. 4 uger efter første kontakt mellem parterne er etableret. Proceduren sikrer høj troværdighed og kvalitet, udover at Bygmester sikres gode skriftlige referencer overfor fremtidige kundeemner.

 

Bygmester kan sikre sig ekstra "point" til den samlede rating ved at besvarer spørgsmål fra brugere i vores spørgeforum.

 

Alle dialoger som indeholder svar og kommentarer fra Bygmester kan ses på Bygmesters profil, samt i diverse tråde, hvilket vil underbygge og signalere et højt fagligt niveau i Bygmesters virksomhed overfor nuværende og fremtidige kundeemner.

 

Er Bygmester på nogen måde uenig i en kundes rating eller tilbagemelding, gives der Bygmester mulighed for, via sin profil, at kontakte Bygherre, for således på denne måde at løse eventuelle uenigheder. Malerbasen.dk stiller en formular til fri rådighed via hjemmesiden, men Malerbasen.dk deltager under ingen omstændigheder i dialogen eller virker på nogen måde som mægler eller lignende mellem parterne.

 

§ 8 Fortrydelsesesret

Fortrydelsesretten bortfalder ved Bygmesters køb af kredit (credits).

 

§ 9. Bygmesters misligholdelse

Malerbasen.dk kan til enhver tid, uden varsel og uden begrundelse afbryde samarbejdet ved at deaktivere bygmesterprofiler i tilfælde af misligholdelse af Bygmesters profil eller i det hele taget for misbrug af Malerbasen.dks tjenesteydelser. Malerbasen forbeholder sig ligeledes ret til at føre log over Bygmesters IP-adresser. I tilfælde af misbrug og strafbart forhold vil Bygherre uden varsel blive anmeldt til politiet med udlevering af IP-numre tilfølge.

 

§ 10. Erstatningsansvar

Malerbasen.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af malerbasen.dk i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager som eller eventuelt er pålagt af myndighederne. Dette medmindre Malerbasen.dk har forsømt at begrænse ulemperne herved. Endvidere er Malerbasen.dk ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl, for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software, for tab som følge af uvedkom-mendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes afkodning af kundens forbindelser til tjenesten, eller øvrigt data indhold.

 

§ 11. Ikraftrædelse

Ovenstående vilkår træder i kraft den 10. december 2010, og kan ændres af Malerbasen.dk med 5 dages varsel. Såfremt en ændring er forestående, vil denne blive annonceret via Malerbasen.dk med nævnte varsel.